โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา