โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่ภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณธรรมเพียบพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ภาคีเครือข่ายเยี่ยม เปี่ยมด้วยครูดี โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

ด้านผู้เรียน

 1. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นผู้นำของสังคมได้

ด้านบุคลากร

 1. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร

 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เหมาะสม
 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 1. ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 2. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน