14 มกราคม 2564 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้นโยบายโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ตามมาตรการ ศบค.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มก

Read more