โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
อื่นๆ

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

         O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

         O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         O3 จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกขององค์กร

         O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

         O5 ข้อมูลการติดต่อ

         O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

         O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         O8 Q&A

         O9 Social Network

การบริหารงาน การดําเนินงาน

         O10 แผนดําเนินงานประจําปี

         O11 รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน

         O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน

         O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ

         O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ

         O17 E–Service

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

         O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี

         O19 รายงานการกํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

         O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

         O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

         O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

         O26 การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

         O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

         O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

         O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

         O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

         O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

         O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี

         O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

         O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

         O40 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

         O41 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

         O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

เรียนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *