โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย

โรงเรียนเวียงชัยวิทย

Read More
ข่าวกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจากทางโรงเรียน

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

Read More